5 precepts of Goju

Japanese

  • Zen Nihon Karatedo Gojukai shuyo kun gokka jyo. Ware ra Karatedo wo osa mura mono wa.
  • Hitotsu- Goju no michi o monabu wo motte hokori to subeshi.
  • Hitotsu- Reigi wo tadashi ku subeshi.
  • Hitotsu- Shitsu jitsu goken wo muneto subeshi.
  • Hitotsu- Danketsu gojo no seishin wo yashi nao beshi.
  • Hitotsu- Nihon korai no dento taru shobu no kifu wo sonchiyo subeshi.

English

Tags: